stojan spasovСтоян Георгиев СПАСОВ (6.V.1924, с. Синитево, Пазарджишко t- 1.III.1996) - об-ществен деец.

Завършва гимназия в Пазарджик и още като ученик се включва в редовете на Младежкия земеделски съюз. Участва в Първата фаза на войната на България против хитлеристка Герма¬ния (1944-1945) като младши лейте¬нант. След завръщането си от фрон¬та следва право в СУ „Св. Кл. Ох¬ридски". По време на последния се¬местър е изключен по политически причини и изпратен в Трудововъз¬питателно общежитие - с. Ножарево, Русенско, а след това в лагера на о. Белене (1951-1953). Завръща се в Синитево и завършва задочно Тех¬никума по строителство. Работи в ТПК „Украса" - Пазарджик и ТКЗС - Синитево. Председател на Клуба на пенсионера в с. Синитево (1988). Чл. на БЗНС „Н. Петков" и окръжен председател на съюза. Един от основате¬лите на СДС  (1989). Де¬путат от 12-и Пазарджишки много¬мандатен избирателен район в VII ВНС от групата на БЗНС „Никола Петков" в СДС.

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61617