cvetan gizdovЦветан Димитров Гиздов (18.IX.1920, Пазарджик - 2.II.1990) - юрист, обществен деец, журналист.

 

Завършва Юридическия факултет на СУ даСв. Кл. Охридски" (1945). Чл. на БОНС и РМС, концлагерист в Еникьой. Адвокат, зам. окръжен прокурор в Пазарджик (1948). Учи във Висша¬та партийна школа в София, след което преподава в Школата за подготовка на ръководни кадри за селското сютопанство в града (1952-1955). Главен редактор на в. „Сеп¬темврийско знаме'* (1959-1968). Директор на ДА - Пазарджик (1969-1985). През 1978 защитава дисертация и става к.и.н. Има при¬нос за изграждане новата сграда на архива. Допринася за комплектува¬нето и запазването на материали на поетите, родени в Пазарджик: Ди¬митър Бояджиев, Теодор Траянов и Никола Фурнаджиев. Председател на ОК на мира (1964-1986). В продъл¬жение на близо 30 години свири в ансам¬бъл „М-ро Г. Атанасов". Един от първите преподаватели ио цигулка й кларнет към Детската музикална школа. Съдейства за създаване на Симфоничен оркестър - Пазарджик и оперетен театър в гр. Пуб¬ликува десетки статии, очерци, пъ¬теписи в местния печат и в централ¬ните вестници и списания.

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта

Брой прегледи на статиите
61563